Integritetspolicy

Last update: 24 May 2018

Introduction

Inter IKEA Museum AB, organisationsnummer 556895-8705, är ett svenskt bolag som är registrerat i Sverige enligt svensk lag och med huvudkontoret registrerat på Box 750, 343 81 Älmhult (”bolaget”, ”vi” eller ”oss”). Vi värnar om din integritet och är förpliktigade att skydda den genom att följa kraven i denna integritetspolicy (”policy”) och kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679). I denna policy, tillämpliga användarvillkor (”villkor”) och övriga dokument som hänvisas till häri, beskrivs de personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du ger oss samt hur dessa uppgifter kan användas eller lämnas ut av oss. Bolaget agerar som personuppgiftsansvarig och har ansvar för hanteringen av de personuppgifter som behandlas på webbplatsen ikeamuseum.com (”vår webbplats” eller ”webbplatsen”) och för de aktiviteter och tävlingar som omfattas av denna policy.

Policyn gäller inte information som har samlats in på eller via andra webbplatser som länkar till eller kan nås från vår webbplats, såvida inget annat anges. Vi ber att du läser igenom denna policy noggrant, så att du är införstådd med vilka föreskrifter vi följer och hur vi behandlar och hanterar dina personuppgifter.

Information vi samlar in om dig och varför

Cookies

Vi samlar automatiskt in flera typer av uppgifter från och om användare av vår webbplats, t.ex. via cookies (mer information om cookies finns i vår cookie policy). Sådana uppgifter kan omfatta personuppgifter, t.ex. uppgifter som vi samlar in när du navigerar på vår webbplats, inklusive IP-adresser. Personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies behandlas i enlighet med denna policy.

Typ av personuppgifter Källor Syften Rättslig grund

(a) trafik, platsdata, loggar och andra kommunikationsuppgifter,

(b) uppgifter om de källor du tillgår, och

(c) uppgifter om din dator och internetanslutning
Du tillhandahåller dem när du använder vår webbplats. Att utvärdera hur vår webbplats används och att presentera webbplatsen och dess innehåll på ett effektivt sätt som passar dig och din dator. Ditt samtycke

Nyhetsbrev

Du har möjlighet att prenumerera på ett nyhetsbrev. Du måste då ge ditt samtycke till att vi samlar in dina personuppgifter och lagrar och använder dem i enlighet med villkoren i denna policy, vilket innebär att du regelbundet får ett nyhetsbrev via e-post. Du kan säga upp denna prenumeration när som helst genom att klicka på uppsägningslänken längst ner på nyhetsbrevet. Du kan också ta direkt kontakt med oss och begära att bli borttagen från e-postlistan.

Typ av personuppgifter Källor Syften Rättslig grund
E-postadress Tillhandahålls av dig. För utskick av nyhetsbrev om utställningar, erbjudanden och evenemang på IKEA Museum. Ditt samtycke

Förfrågningar om bokning, tjänster och information

Du kan boka delar av IKEA Museum, boka plats på restaurangen Köket och boka guidade gruppturer. I syfte att kunna behandla dessa förfrågningar behandlar vi personuppgifter om den person som gör förfrågan (kontaktpersonen). Du kan också begära information om IKEA Museum och dess aktiviteter.

Typ av personuppgifter Källor Syften Rättslig grund
Namn, e-postadress, telefonnummer, företagets namn och adressuppgifter. Tillhandahålls av dig. För att göra bokningen så att vi kan tillhandahålla de begärda tjänsterna. Krävs för att utföra ett avtal eller för att kunna vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett avtal.
Inköpshistorik och betalningsuppgifter. Tillhandahålls av dig i samband med betalning för tjänster. För att ta emot en kunds betalning för tjänster. Krävs för att utföra ett avtal eller för att kunna vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett avtal.
Namn, e-postadress, telefonnummer, företagets namn och adressuppgifter. Tillhandahålls av dig när du skickar din begäran om information. Krävs för att kunna tillhandahålla begärd information om utställningar, erbjudanden och evenemang på IKEA Museum eller om museet i allmänhet. Berättigat intresse (för att betjäna besökare och kunder).
Namn, e-postadress, telefonnummer, företagets namn och adressuppgifter. Tillhandahållits av dig när du tidigare har använt tjänsterna vid IKEA Museum. Krävs för att på vårt initiativ kunna tillhandahålla information om utställningar, erbjudanden och evenemang på IKEA Museum eller om museet i allmänhet.

Berättigat intresse (för att betjäna besökare och kunder).

Utlämnande av uppgifter

Vi kan lämna ut personuppgifter till följande tredje parter, i syfte att tillhandahålla och/eller förbättra våra produkter och tjänster:

 • andra företag direkt eller indirekt ägda och/eller kontrollerade av Inter IKEA Holding S.A. eller av INGKA Holding B.V. eller annan person eller enhet med vilken Inter IKEA Systems B.V. har ingått ett franchiseavtal med; och
 • entreprenörer och tjänsteleverantörer som vi engagerar för att stödja vår verksamhet.

Personuppgifterna behandlas endast inom EES och skyddas därför av den allmänna dataskyddsförordningen.

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Vi behåller personuppgifterna så länge det behövs för att kunna fullfölja de syften som anges i denna policy, såvida inte en längre period krävs eller tillåts enligt gällande lag. För de syften som anges i denna integritetspolicy innebär detta att:

 • Dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn och adressuppgifter) som du tillhandahåller oss för att vi ska kunna tillhandahålla efterfrågad information, kommer att raderas på din begäran eller inom ett år efter det senaste informationsutbytet mellan dig och oss.
 • Dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, företagets namn och adressuppgifter), betalningsuppgifter och inköpsuppgifter som du får av oss när vi tillhandahåller dig våra tjänster, kommer att raderas på din begäran eller inom två år efter den senaste transaktionen, såvida inte uppgifterna behöver behållas längre på grund av lagstadgade krav på uppgiftsbevaring.
 • Det finns cookies som används under en webbläsningssession på vår webbplats som raderas omedelbart när du avslutar din internetsession eller stänger av din dator. De cookies som lagrar dina språkinställningar kommer att behållas under ett år. Uppgifter om användaren och aktiviteter kommer att lagras i 26 månader.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vår praxis är att lägga upp alla ändringar som görs i denna policy på denna sida, tillsammans med information om när ändringarna träder i kraft. Om väsentliga ändringar görs i denna policy kommer vi att underrätta dig via ett meddelande på webbplatsens hemsida eller via e-post. Datumet då policyn senast ändrades står högst upp på sidan.

Rättigheter avseende din integritet

 • Rätt till åtkomst

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas och varför. Därför vill vi på förhand informera om hur uppgifterna behandlas via detta meddelande. Om du har frågor eller vill ta reda på mer om vilka av dina uppgifter vi behandlar är du alltid välkommen att ta kontakt med oss, så att vi kan ger dig mer information.

 • Rätt till rättelse

Om du anser att uppgifter som vi lagrar, t.ex. ditt namn eller din adress, är felaktiga kan du begära att vi rättar dem.

 • Rätt till radering/att bli bortglömd

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter från vårt register för gott. Det kan du exempelvis göra om du anser att det inte längre finns något skäl till att vi behåller dem. Om du tidigare har givit oss ditt samtycke kan du också helt enkelt bestämma dig för att ta tillbaka det.

 • Rätt att begränsa behandling

Du har i vissa situationer rätt att begränsa våra behandlingsaktiviteter. Detta innebär att vi fortsätter att lagra dina uppgifter men att vi tillfälligt upphör med att behandla dem. Varför skulle du vilja göra detta? Det skulle du exempelvis kunna vilja om du har bett oss att rätta felaktiga uppgifter. I en sådan situation kan du vilja att vi upphör med behandlingen tills uppgifterna är korrekta.

 • Rätt till dataportabilitet

I vissa situationer har du rätt att begära att vi skickar dig dina personuppgifter i digital form så att du kan vidarebefordra dem till någon annan.

 • Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter, även när vi har berättigade rättsliga skäl att behandla dem. Det kan du göra när vi behandlar dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse och du anser att ditt privata intresse är viktigare än vårt. Om du inte vill att vi använder dina uppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering, kommer vi alltid att efterleva detta.

 • Rätt att ta tillbaka samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att ta tillbaka samtycket när som helst.

 • Rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter har du rätt att framföra klagomål om oss till relevant tillsynsmyndighet i ditt land.

 

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du se kontaktuppgifterna i avsnittet ”Vem ska jag kontakta?”.

Säkerhetsåtgärder

Det är mycket viktigt att dina uppgifter hålls skyddade. Vi skyddar dina uppgifter mot alla typer av hot, t.ex. förstörelse, förlust, förändring, obehörigt utlämnande och obehörig åtkomst. Vi gör detta på flera olika sätt, beroende på var uppgifterna lagras och används. Vi kräver också att våra tjänsteleverantörer implementerar adekvata tekniska, organisationsmässiga och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olagliga behandlingsformer och för att upprätthålla dina uppgifters sekretess, tillgänglighet och integritet.

Vem ska jag kontakta? 

Om du vill ställa frågor eller har kommentarer om vår policy och vår integritetspraxis kan du kontakta oss på: info@IKEAmuseum.com

eller IKEA Museum AB, Box 750, 341 81 Älmhult, Sweden.

I händelse av motstridigheter mellan den engelska versionen och andra språkversioner är det den engelska versionen som gäller.