IKEA Museum

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 11 februari 2016

Inledning

Inter IKEA Culture Center AB, org.nr 556895-8705, är ett svenskt bolag registrerat i Sverige enligt svensk lag och med huvudkontor registrerat på Box 750, 343 81 Älmhult (”Vi”, ”Oss” eller ”Bolaget”). Din integritet är viktig för Oss och Vi åtar oss att skydda den i enlighet med denna integritetspolicy (”Policyn”) och i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) samt andra tillämpliga lagar och regleringar.

Policyn beskriver (tillsammans med eventuella andra användarvillkor (”Villkor”) och andra dokument som hänvisas till häri) de personuppgifter Vi samlar in från dig eller som du lämnar till Oss, samt hur dessa uppgifter kan komma att användas eller lämnas ut av Oss. Bolaget är i egenskap av personuppgiftsansvarigt ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter som behandlas på webbplatsen ikeamuseum.com (”Vår Webbplats” eller ”Webbplatsen”) samt för de evenemang och tävlingar som hänvisar till och omfattas av denna Policy.

Om inget annat anges gäller Policyn inte för information som har samlats in av Oss på eller via en annan webbplats än Webbplatsen, vilka länkar till eller kan kommas åt via Vår Webbplats. Vi ber dig att noggrant läsa igenom denna Policy så att du förstår hur vi behandlar och hanterar dina personuppgifter.

Information som Vi samlar in om dig

Vi samlar in olika typer av information automatiskt från och om användare av Vår Webbplats, t.ex. via cookies (för mer information om cookies se vår cookiepolicy (”Cookiepolicyn”)). Sådan information innefattar bland annat information som Vi samlar in när du navigerar på Webbplatsen, inklusive IP-adresser. Personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies behandlas i enlighet med denna Policy.

Information som du lämnar till Oss

Vi kan också komma att samla in information som du lämnar till Oss direkt via e-post eller via motsvarande kommunikationskanaler. Exempel på sådan information är:

 • ditt namn,
 • titlar,
 • kön,
 • kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer, postadress),
 • ålder och/eller födelsedatum,
 • korrespondens mellan dig och Oss som Vi har registrerat och sparat kopior av, inklusive bilagor,
 • annan information som du har lämnat frivilligt till Oss, och
 • i förhållande till de tävlingar eller andra evenemang som hänvisar till och omfattas av denna Policy, ytterligare personuppgifter som krävs för den aktuella tävlingen och som anges i de tillämpliga Villkoren.

Användning av information

Vi använder den information som Vi samlar in om dig eller som du lämnar till Oss för följande ändamål:

 • för att förse dig med information som du vill ha från Oss,
 • för att svara på frågor eller kommentarer från dig,
 • för intern företagsutveckling och för att utforma strategier,
 • för att utvärdera hur Webbplatsen används och för att presentera Webbplatsen och dess innehåll på ett lämpligt och effektivt sätt för dig och på din dator (se Cookiepolicyn för mer information),
 • för att förbättra vår tjänst och meddela dig om ändringar i tjänsten,
 • för att uppfylla våra legala förpliktelser,
 • för att förse dig med den information, de produkter eller de tjänster som du begär från Oss eller som Vi tror kan intressera dig när du uttryckligen har samtyckt till att bli kontaktad av Oss i detta syfte. Sådant samtycke kan när som helst återkallas av dig.

Personuppgifterna används för följande ändamål i förhållande till tävlingar som hänvisar till och omfattas av denna Policy:

 • för att kontakta dig angående uppdateringar och annan information som rör den tävling eller det evenemang som du deltar i,
 • för att skicka eventuella priser till vinnaren,
 • för att uppfylla andra juridiska eller kontraktsenliga förpliktelser, och
 • för eventuella andra ändamål som beskrivs i de tillämpliga Villkoren.

Vi samlar in dina personuppgifter för särskilda ändamål och Vi kommer inte att behålla dessa längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål om Vi inte har en legal skyldighet att göra det.

Utlämning av information

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande tredjeparter i syfte att tillhandahålla och/eller förbättra våra produkter och tjänster:

andra företag som direkt eller indirekt ägs och/eller kontrolleras av Inter IKEA Holding S.A. eller INGKA Holding B.V. eller en person eller enhet som Inter IKEA Systems B.V. har ingått ett franchiseavtal med, och leverantörer och/eller tjänsteleverantörer som Vi använder för support för vår verksamhet.

Utöver vad som har angetts ovan kan Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part för att:

efterkomma ett domstolsbeslut/myndighetsbeslut eller andra legala skyldigheter,

verkställa eller tillämpa våra användarvillkor för Webbplatsen och andra avtal, och

skydda rättigheter, egendom eller för att värna om säkerheten för Inter IKEA Culture Center AB, Inter IKEA Systems B.V. samt dess franchisebolag eller annan. Till detta räknas utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att tillhandahålla skydd mot bedrägerier.

Dina personuppgifter kan komma att lagras eller vara åtkomliga från ett land som ligger utanför EU. I dessa fall har Vi vidtagit lämpliga åtgärder för att överföringen av dina personuppgifter uppfyller de krav som fastställts enligt tillämpliga lagar och regler för sådan överföring.

Det är tyvärr inte helt säkert att överföra information via internet. Även om Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan Vi inte garantera att säkerheten för de uppgifter du överför till Webbplatsen. All överföring av personuppgifter till Webbplatsen sker därför på egen risk.

Ändringar i Policyn

Samtliga ändringar i denna Policy publiceras av Oss på denna sidan tillsammans med information om när ändringarna träder i kraft. Om Vi gör några större eller betydande ändringar i Policyn meddelar Vi detta på Webbplatsens startsida eller via e-post. Du hittar det datum som Policyn senast uppdaterades högst upp på sidan.

Rätten till information och rättelse

Du har rätt till att en gång per år och utan kostnad begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål detta sker. Du har också rätt att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade, borttagna eller blockerade. Använd kontaktuppgifterna till Bolaget om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter.

Säkerhetsåtgärder

Vi har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, modifiering och radering.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss på info@IKEAmuseum.com om du har några frågor eller andra kommentarer i förhållande till vår Policy eller vår hantering av personuppgifter.

Vid eventuella motstridigheter mellan den engelska versionen och någon annan språkversion av denna Policy ska den engelska versionen ha företräde.