Integritetspolicy

Tack för att du delar med dig!

Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Det är ett viktigt uppdrag som vi på Inter IKEA tar på stort allvar. Vilka är de många människorna? Det är du! Vår vision handlar om dig. Därför vill vi så klart lära känna dig bättre. Ett sätt vi kan göra det på är genom att samla in dina personuppgifter. Om du läser detta är du säkert nyfiken på vilken information vi samlar in och hur vi använder den.

Fortsätt läsa så berättar vi mer.

Utan din information skulle vårt jobb vara mycket svårare. Så tack för att du delar med dig! Vi hoppas att vi kan göra din vardag bättre i gengäld.

Så respekterar vi din sekretess

Vårt förhållningssätt på IKEA är att vara så öppna och transparenta som möjligt kring hur vi samlar in och använder din information.

För det första låter vi dig veta exakt vilken information vi samlar in och varför. För det andra berättar vi vad vi gör med din information. Vilka delar vi den med? Vad gör de med den?

För det tredje skyddar vi din information och berättar hur länge vi behåller den. Sist men inte minst informerar vi dig om vilka val du har för dina personuppgifter, inklusive vem du kan kontakta om du har frågor eller önskemål.

Vilken information vi samlar in och varför

Vi vill ge dig en fantastisk upplevelse på IKEA och vi vill att våra processer ska löpa så smidigt som möjligt. För att uppnå detta samlar vi in olika typer av information om dig.

De typer av information vi samlar in: Bokningar, tjänster och informationsförfrågningar samt kameraövervakning

När du gör en förfrågan eller bokning på IKEA Museum eller när du gör en beställning via vår webbplats samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din förfrågan. På IKEA Museum förekommer även kameraövervakning. De typer av personuppgifter vi behandlar beskrivs i tabellen nedan.

Källor: Tillhandahålls av dig.
Syften: För att göra bokningen så att vi kan tillhandahålla de begärda tjänsterna.
Rättslig grund: Krävs för att utföra ett avtal eller för att kunna vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett avtal.

Källor: Tillhandahålls av dig i samband med betalning för tjänster.
Syften: För att ta emot en kunds betalning för tjänster.
Rättslig grund: Krävs för att utföra ett avtal eller för att kunna vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett avtal.

Källor: Tillhandahålls av dig när du skickar din begäran om information.
Syften: Krävs för att kunna tillhandahålla begärd information om utställningar, erbjudanden och evenemang på IKEA Museum eller om museet i allmänhet.
Rättslig grund: Berättigat intresse (för att betjäna besökare och kunder).

Källor: Tillhandahållits av dig när du tidigare har använt tjänsterna vid IKEA Museum.
Syften: Krävs för att på vårt initiativ kunna tillhandahålla information om utställningar, erbjudanden och evenemang på IKEA Museum eller om museet i allmänhet
Rättslig grund: Berättigat intresse (för att betjäna besökare och kunder).

Källor: Vi spelar själva in materialet med kameror på IKEA Museum.
Syften: För att kunna förhindra och förebygga brott samt skapa en trygg miljö för gäster och personal. I fall av inträffad incident kan det insamlade materialet utgöra underlag för intern- och/eller brottsutredning.
Rättslig grund: Berättigat intresse (för att kunna förhindra och förebygga brott samt för att skapa en trygg miljö för våra gäster och vår personal).

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Vi behåller personuppgifterna så länge det behövs för att kunna fullfölja de syften som vi samlat in dem för, och vi behåller inte dina uppgifter längre än ett år efter att ärendet är avslutat eller när du begär att vi ska radera informationen. I vissa fall kan vi behålla dina uppgifter längre än angett ovan i syfte att tillgodose ett lagkrav.

Så skyddar vi din personliga information

Vi skyddar dina uppgifter mot alla typer av hot, t.ex. förstörelse, förlust, förändring, obehörigt utlämnande och obehörig åtkomst. Vi gör detta på flera olika sätt, beroende på var uppgifterna lagras och används.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi förmedlar endast dina personuppgifter till tredje part, till exempel betalleverantörer, om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig. Dessa externa tjänsteleverantörer har åtkomst till de personuppgifter som krävs för deras funktioner, men de får inte använda uppgifterna i andra syften. Vi har dessutom ingått avtal om behandling av personuppgifter med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning för att säkerställa samma säkerhets- och sekretessnivå för dina uppgifter.

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter lagras vanligtvis inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så att du kan vara säker på att dina uppgifter sparas i ett land med tillräckligt sekretesskydd. Om vi behöver överföra dina uppgifter till ett land utanför EES gör vi det enbart om det är juridiskt möjligt. Exempel:

Vi följer EU:s beslut om så kallad adekvat skyddsnivå. Det betyder att EU anser att ett lands egna lagar eller åtaganden ger tillräckligt skydd för dina personuppgifter.

Om det inte finns något EU-beslut om adekvat skyddsnivå för ett land tillämpar vi EU:s standardavtalsklausuler gentemot den specifika externa parten. Det innebär att den externa parten garanterar en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter.

Dina sekretessrättigheter

Du har många rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dessa nedan. Om du vill utöva dina rättigheter eller veta mer är du välkommen att kontakta oss!

Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Observera att vissa rättigheter kanske inte är tillämpbara för din situation.

Rätt till åtkomst

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas och varför. Därför vill vi på förhand informera om hur uppgifterna behandlas via detta meddelande. Om du har frågor eller vill ta reda på mer om vilka av dina uppgifter vi behandlar är du alltid välkommen att ta kontakt med oss, så att vi kan ge dig mer information.

Rätt till rättelse

Om du anser att uppgifter som vi lagrar, t.ex. ditt namn eller din adress, är felaktiga kan du begära att vi rättar dem.

Rätt till radering/att bli bortglömd

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter från vårt register för gott. Det kan du exempelvis göra om du anser att det inte längre finns något skäl till att vi behåller dem. Om du tidigare har givit oss ditt samtycke kan du också helt enkelt bestämma dig för att ta tillbaka det.

Rätt att begränsa behandling

Du har i vissa situationer rätt att begränsa våra behandlingsaktiviteter. Detta innebär att vi fortsätter att lagra dina uppgifter men att vi tillfälligt upphör med att behandla dem. Varför skulle du vilja göra detta? Det skulle du exempelvis kunna vilja om du har bett oss att rätta felaktiga uppgifter. I en sådan situation kan du vilja att vi upphör med behandlingen tills uppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

I vissa situationer har du rätt att begära att vi skickar dig dina personuppgifter i digital form så att du kan vidarebefordra dem till någon annan.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter, även när vi har berättigade rättsliga skäl att behandla dem. Det kan du göra när vi behandlar dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse och du anser att ditt privata intresse är viktigare än vårt. Om du inte vill att vi använder dina uppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering, kommer vi alltid att efterleva detta.

Rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter har du rätt att framföra klagomål om oss till relevant tillsynsmyndighet i ditt land.

Frågor?

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller våra rutiner får du gärna höra av dig till oss. Du når oss via:

IKEA Museum AB
Box 750, 341 81 Älmhult
Info.IKEA.Museum@inter.ikea.com

Vid eventuella motstridigheter mellan den engelska versionen och någon annan språkversion av denna integritetspolicy ska den engelska versionen ha företräde.

Version 2.0
2 oktober 2020